ארכיון

רשומות עם הטג ‘מזרחיות’

פריפריה אקדמית, פריפריה חברתית: פרופסוריות מזרחיות בישראל

תקציר של מאמר שהתפרסם באסופה 'לאחותי'. אנו מביאים אותו פה לנוחות הציבור.

סוגיית הייצוג של נשים מזרחיות וערביות באקדמיה נעדרת מהמחקר, הכתיבה, השיח והפעולה הפמיניסטיים. מאמר זה בא להציג במונחים כמותיים את שיעורן של נשים מזרחיות בדרגות העליונות של פרופסור חבר ופרופסור מן המניין.
מהממצאים עולה שהפרופסוריות המזרחיות, בדומה לכלל הנשים המזרחיות בישראל, מרוחקות ממוקדי העוצמה והכח, כבשאר התחומים הקרייריים, כשהן מתאפיינות בתת-ייצוג ונמצאות בשוליים הגיאוגרפיים והאקדמיים.
באר שבע מהווה את ה"בית" של הפרופסוריות המזרחיות, נשים שברובן גדלו במשפחות בנות המעמד הנמוך. כך שאוכלוסייה זו בנוסף להיותה פריפריה אקדמית, מגלמת בתוכה פריפריה אחרת, זו החברתית.

זריני, איריס. 2007. פריפריה אקדמית, פריפריה חברתית: פרופסוריות מזרחיות בישראל. בתוך שלומית ליר (עורכת), לאחותי: פוליטיקה פמיניסטית מזרחית, תל אביב: בבל. עמ' 143-154. ‎

Share

גוף אל גוף: אחיות ומהגרות בזירת הסדרת הלידות בישראל 1949-1956

25 אוקטובר, 2009 אין תגובות

שחלב סטולר-ליס ושפרה שוורץ

המאמר עוסק באופני הקליטה הבריאותית של עולי שנות החמישים בנושאים הקשורים להיבטי הרבייה של הגוף כגון: לידות, אמצעי מניעה, הפלות והנקה. המאמר יתאר את מאפייני המפעל הרפואי-חינוכי המקיף שהפעילו עובדי מערכת הבריאות, בעיקר באמצעות אחיות בריאות הציבור, ויבחן כיצד הוא פעל כדי לעצב מחדש את העולים, ובעיקר את העולות. ייטען כי אף על פי שבאופן מוצהר מפעל זה נועד לבטל את ההבחנות שבין עולים ו"ותיקים", דווקא בתחומים הקשורים לרבייה ולפריון – המכונים בלשון התקופה "הסדרת הלידות" – נשמרו ההבדלים וההבחנות בקפידה. בתוך כך יידונו הפרקטיקות הלא-דיסקורסיביות בעיקרן שאפיינו את מפגש העולים עם האחיות ועם ערוצי הכוח אשר הפכו את נושאי הרבייה לזירת מאבק במישור הגוף. המחקר מתבסס על כ-35 ראיונות עומק עם אנשים שעבדו במערכת הבריאות בשנות החמישים ועל מחקר ארכיוני מקיף.

סטולר ליס, שחלב ושפרה שורץ. 2009. "גוף אל גוף": אחיות ומהגרות בזירת הסדרת הלידות בישראל 1949-1956. סוציולוגיה ישראלית יא (1):89-111.

Share
FireStats icon ‏מריץ FireStats‏